Šiandien  


Priėmimo tvarka

Priėmimas į mokyklą vykdomas vadovaujantis „Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų komplektavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-404 bei jo pakeitimu DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-404 „DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, ir „Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu" (.doc), patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-53 bei Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymu.

Mokinių priėmimą į progimnaziją vykdo priėmimo komisija:
Pirmininkė – Lijana Jurgelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Jolanta Rimienė, socialinė pedagogė;
Gintarė Sergejenkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Neringa Viktoravičienė, pradinių klasių mokytoja;
Laura Šurkuvienė, raštinės ir archyvo vedėja.
Priėmimo komisija vadovaujasi veiklos reglamentu. (.pdf)

Prašymai į priešmokyklinio ugdymo grupę, priimami nuo GEGUŽĖS 1 d. iki RUGSĖJO 1 d.
Prašymai į 1–5 kl. priimami nuo KOVO 1 d. iki BALANDŽIO 30 d., jei mokinys:
• gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
• mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą (priimant į 1-ąją ir 5-ąją klases)

Mokiniai (ar jų tėvai (globėjai, rūpintojai), gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, bet nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 30 dienos, priimant į mokyklą netenka pirmumo teisės.

Nuo gegužės 1 d. priimami prašymai į laisvas vietas.

Pirmumo teise į laisvas vietas priimami:

  • asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;
  • arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys.

2019-2020 m.m. formuojama viena priešmokyklinio ugdymo grupė (20 ugdytinių), dvi pirmos (48 mokiniai) ir dvi penktos (60 mokinių) klasės.

Reikalingų pateikti dokumentų sąrašas:

1. Prašymas. (už vaiką iki 14 metų jį pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų); 14 – 18 metų mokinys prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą). Reikalingos prašymų formos: priimant į 1 klases (.doc); priimant į priešmokyklinio ugdymo grupę PUG (.doc); priimant į 2-4 klases (.doc); priimant į 5-8 klases (.doc).

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Nustatytos formos vaiko sveikatos pažyma (jei mokinys priimamas į priešmokyklinio ugdymo grupę ar 1-ąją klasę).

4. Įgyto išsilavinimo pažymėjimas arba mokymosi pasiekimų pažymėjimas (jei mokinys priimamas į 2 – 8 klases).

5. Pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje ugdymo institucijoje (jei mokinys priimamas į 1 - 8 klases nesibaigus mokslo metams).

6. Vaiko brandumo įvertinimas (jei tėvai, nori leisti vaiką į priešmokyklinio ugdymo grupę anksčiau, nei jam sueina 6 metai, o į 1-ąją klasę – anksčiau nei jam sueina 7 metai).

7. Mokinių registro duomenų lapas (.doc) lapas.

Prašymai ir dokumentai priimami mokyklos raštinėje (103 kabinete) darbo dienomis nuo 8 iki 16.30 val.

Atsakingas asmuo: raštinės ir archyvo vedėja Laura Šurkuvienė.

Mokyklos adresas: Tilžės g. 85, Šiauliai. Tel. 8 652 72300.

el. p. ragainespm@splius.lt

 


 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre:190531756
Tilžės g. 85, Šiauliai LT 78113, +370 652 72300 ragainespm@splius.lt