Šiandien  


Teikiama pagalba

MEDICININĖ PAGALBA

Visuomenės    sveikatos    priežiūros    specialistė    
Janina Skurvydienė

Darbo  laikas:   

pirmadieniais ir antradieniais 8.00 - 15.36

Tel. +37067250628

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje, teikia sveikatingumo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pagrindus, ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius, ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus, prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje, rūpinasi mokinių pervargimo profilaktika, teikia informacijos kitais sveikatos išsaugojimo klausimais.

Ji dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais,  vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą,    užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoja priemones epidemijai užkirsti, teikia pirmąją pagalbą, tvarko medicininius dokumentus, organizuoja susitikimus su mokinių šeimos ar vaikų ligų gydytojais.


LOGOPEDINĖ PAGALBA

Logopedė Marija Gedminienė

Darbo laikas:

pirmadienis 10.55 – 15.30
antradienį 10.55 – 15.30
trečiadienį 10.55 – 14.35
ketvirtadienį 10.55 – 14.35

Logopedinių pratybų tvarkaraštis (.doc)

Logopedė išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį;
Numato korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo, skaitymo sunkumams) atsirasti;
Organizuoja individualias ir grupines korekcinio darbo pratybas įvairiems kalbos sutrikimams šalinti;
Teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių tėvams.
Yra Vaiko gerovės komisijos narys.
Teikiama pagalba mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų.
Pratybos vyksta po pamokų.


SOCIALINĖ PAGALBA

Socialinė pedagogė Jolanta Rimienė

 

  Darbo laikas: Pietų pertauka:
Pirmadienis 7.50-15.40 12.10-12.40
Antradienis 7.50-15.40 12.10-12.40
Trečiadienis 7.50-15.40 12.10-12.40
Ketvirtadienis 7.50-15.20 12.10-12.40
Penktadienis 7.50-15.20 12.10-12.40

Tel. +37065780662

Socialinė pedagogė padeda vaikui:
-tapti visateisiu visuomenės nariu;
-pritapti prie įvairių gyvenimo permainų;
-tinkamai pasirengti profesinei karjerai;
-pataria, kaip išmokti pasipriešinti priekabiavimui, smurtui mokykloje, už jos ribų bei šeimoje;
-skatina gerai žinoti savo pareigas ir teises, laikytis mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, gerbti šalies įstatymus ir jiems nenusižengti;
-skatinti aktyvią visuomeninę veiklą mokykloje ir už jos ribų;
-skatina aktyviai įsitraukti į socialinį, kultūrinį, sportinį gyvenimą;
-informuoja apie drausminamųjų priemonių taikymą, jei nesilaiko taisyklių, įstatymų, neatlieka pareigų.

Socialinė pedagogė bendrauja su klasių vadovais ir pedagogais, su vaiko šeima. Organizuoja pasitarimus, susitikimus. Bendradarbiauja su miesto Vaikų teisių apsaugos skyriumi, Šiaulių miesto pedagogine-psichologine tarnyba, nepilnamečių reikalų inspektoriais, kultūros įstaigomis, pirminės sveikatos priežiūros centrais, miesto priklausomų ligų centrais, Bažnyčia ir kt. Atlieka prevencinį darbą. Stebi ir kontroliuoja mokinių lankomumą.


SPECIALIOJI PAGALBA

Specialioji pedagogė Daiva Paškauskienė

Užsiėmimų laikas:

pirmadienis 8.00 – 13.40
antradienis 8.00 – 12.45
trečiadienis 8.00 – 12.45
ketvirtadienis 8.00 – 11.40

Specialiosios pedagogės darbo laikas ir užsiėmimų tvarkaraštis (.doc)

Tėvams pageidaujant konsultacijų laikas derinamas individualiai.

Specialioji pedagogė teikia specialiąją pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus asmenis, dalyvaujančius ugdymo procese. Mokyklos specialusis pedagogas mokytojams padeda pritaikyti dalykų programas (modifikuoti, adaptuoti, rengti individualias).
Specialioji pedagoginė pagalba derinama su pedagogine ir socialine pagalba mokiniui.

Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija. Jos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, rūpintis būtinosios socialinės pagalbos organizavimu ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Mokyklos Vaiko gerovės komisijoje dirba specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, mokytojų bei tėvų atstovai. Komisijai vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lijana Jurgelienė.

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre:190531756
Tilžės g. 85, Šiauliai LT 78113, +370 652 72300 ragainespm@splius.lt