Šiandien  


Mokyklos strategija, nuostatai

VIZIJA:

Besimokanti,
Bekurianti,
Besikeičianti,
Bendradarbiaujanti
Bendraminčių mokykla.


VERTYBĖS:

Saugumas, sveikata, teisingumas, atsakingumas, tolerantiškumas, draugiškumas, kūrybiškumas.


2019 m. strateginiai tikslai ir uždaviniai

1 TIKSLAS. UGDYMO KOKYBĖS IR PASIEKIMŲ GERINIMAS ĮGYVENDINANT BENDRĄSIAS UGDYMO PROGRAMAS.
Uždaviniai:
1.1. Efektyviai įgyvendinti Bendrąsias ugdymo programas, užtikrinant nepertraukiamą ugdymo kokybės ir pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą.
1.2. Teikti efektyvią pagalbą kiekvienam vaikui siekiant individualios pažangos.
1.3. Sudaryti sąlygas kiekvieno vaiko saviraiškos poreikių tenkinimui neformaliojo ugdymo veiklose.
1.4. Plėtoti inovatyvų ugdymą, lavinanti mokinių inžinerines kompetencijas, kūrybiškumą.

2 TIKSLAS. BENDRAŽMOGIŠKŲJŲ VERTYBIŲ PUOSELĖJIMAS IR SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS UŽTIKRINANT BENDRUOMENĖS NARIŲ SAUGUMĄ.
Uždaviniai:
2.1. Kurti fiziškai, emociškai, dvasiškai saugią ugdymo(si) aplinką, suvienijant mokytojų bei tėvų pastangas ir stiprinant mokinių vertybines nuostatas.
2.2. Efektyvinti mokinių socialinių kompetencijų ugdymą, siekiant brandžios ir sėkmingos vaiko asmenybės ūgties.

3 TIKSLAS. MOKYKLOS MATERIALINĖS IR TECHNINĖS BAZĖS STIPRINIMAS.
Uždaviniai:
3.1. Gerinti progimnazijos higienines sąlygas.
3.2. Kurti modernią materialinę bazę, būtiną efektyviam ugdymui.

4 TIKSLAS. DALYVAVIMAS ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDO (ŠMPF) PROGRAMOSE IR TARPTAUTINIUOSE BEI RESPUBLIKINIUOSE PROJEKTUOSE.
Uždaviniai:
4.1. Tobulinti mokytojų projektinės veiklos organizavimo patirtį bei mokinių socialines kompetencijas.
4.2. Dalyvauti Švietimo mainų paramos fondo programose, konkursuose, projektuose.


 

Mokyklos nuostatai (.zip)

Strateginis planas 2019-2021 m. (.doc)

Strateginio plano 2019-2021 m. C forma (.xls)


 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre:190531756
Tilžės g. 85, Šiauliai LT 78113, +370 652 72300 ragainespm@splius.lt